Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden tbv vakantieverhuur
Bon Dia Vredenberg Curaçao

1. Algemeen
Uw contractspartij is Bon Dia Vredenberg Curaçao. Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en boekingen van Bon Dia Vredenberg Curaçao. Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande boekingsvoorwaarden.

2. Boekingen
Bon Dia Vredenberg Curaçao neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn. Bon Dia Vredenberg Curaçao kan een boeking te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – weigeren. Pas als Bon Dia Vredenberg Curaçao uw boeking accepteert en schriftelijk aan u bevestigt komt er een overeenkomst tot stand. De toegezonden schriftelijke of digitale bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en vóór aanvang van het verblijf aan Bon Dia Vredenberg Curaçao kenbaar te worden gemaakt. 

Nadat wij uw aanvraag of reserveringsformulier hebben ontvangen, leggen wij de periode vast. U ontvangt dan binnen 24 uur van ons een ontvangstbevestiging en een overzicht van de verblijfskosten. Indien blijkt dat de periode, of een deel daarvan al verhuurd is, zullen wij u dit binnen 24 uur laten weten en u zo mogelijk een alternatieve datum aanbieden. Wanneer overeenstemming over de huurperiode is bereikt, zenden wij u een boekingsbevestiging en is de reservering hiermee vastgelegd. Uw reservering wordt definitief nadat uw aanbetaling van 50% van de huursom op onze rekening is bijgeschreven. De overige 50% en de borg dienen uiterlijk 6 weken voor uw aankomst te zijn overgemaakt

3. Huurperiode
De huurperiode start op de eerste dag vanaf 16.00 uur en eindigt uiterlijk op de laatste dag om 10.00 uur. Een weekend begint op vrijdag en eindigt op maandag. Een midweek begint op maandag en eindigt op vrijdag. Een week begint op vrijdag of maandag en telt 7 overnachtingen. De sleutels worden op de dag van aankomst tussen 15.00 tot 17.00 uur aan u overhandigd.

4. Huurprijs
De huurprijs is de prijs voor de accommodatie, ongeacht het aantal personen. Het aantal personen mag het maximum van 4 niet overschrijden. Van kortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de bevestiging/factuur door Bon Dia Vredenberg Curaçao is verzonden.

De huurprijs is inclusief BTW.

Niet inbegrepen zijn onder andere:

  • water en elektra
  • toeristenbelasting en heffingen
  • eindschoonmaak van € 90,=
  • de borgsom van € 250,=.

Naast de huurprijs brengen wij € 90,= voor de eindschoonmaak en een waarborgsom van € 250,=. De betaalde waarborgsom wordt na uw verblijf, na inspectie, binnen 14 dagen naar u teruggeboekt, eventueel na vermindering van kosten ter vergoeding van water /elektra, beschadigde zaken, (verbruiks)kosten voor linnengoed of kosten voor het verwijderen van achtergelaten afval.

5. NAW-gegevens
Bon Dia Vredenberg Curaçao is verplicht te weten welke gasten aanwezig zijn in de accommodatie. Daarom vragen wij u ons bij uw verzoek om een reservering van alle personen van uw gezelschap de NAW-gegevens en telefoonnummers door te geven. Tevens verzoeken wij u ons de gegevens door te geven van iemand die thuis blijft en met wie wij in geval van calamiteiten contact kunnen opnemen. De door u verstrekte gegevens zullen wij alleen gebruiken in geval van calamiteiten en zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of aan derden worden verstrekt, behoudens voor zover wij daartoe op grond van de wet gehouden zijn.

6. Betalingen

Uw reservering wordt definitief nadat uw aanbetaling van 50% van de huursom op onze rekening is bijgeschreven. De overige 50% en de borg dienen uiterlijk 6 weken voor uw aankomst te zijn overgemaakt. Bij boeking binnen 6 weken vóór aanvang van uw verblijf dient het gehele boekingsbedrag ineens door middel van voldoening van een betaalverzoek te worden voldaan. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen op de uiterste betaaldatum bent u in verzuim en is Bon Dia Vredenberg Curaçao gerechtigd de geboekte periode zonder nadere aankondiging aan een ander ter beschikking te stellen en de overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden. U bent aansprakelijk voor alle schade die Bon Dia Vredenberg Curaçao als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Bon Dia Vredenberg Curaçao in verband met uw boeking en/of de ontbinding heeft moeten maken.

7. Annuleringen

Bij annuleren tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode ontvangt u uw volledige aanbetaling retour. Bij annulering van drie maanden tot zes weken van te voren ontvangt u 50% van uw aanbetaling retour. Bij annulering binnen zes weken wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Wij raden u aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering tot 4 weken voor aankomst zijn de annuleringskosten gelijk aan de aanbetaling (borgsom € 250,=)

8. Goed huurder
U en uw reisgenoten dienen zich tijdens het verblijf als een goed huurder te gedragen. Indien geconstateerd wordt dat gasten overlast veroorzaken of zich anderszins niet gedragen als een goed huurder, dan kan dat verwijdering van het terrein tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van (een gedeelte van) het boekingsbedrag plaatsvindt. Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd achter te laten. De afwas moet worden gedaan en de vaatwasser moet worden uitgeruimd. Meegenomen etens-, drinkwaren, verpakkingsmaterialen etc. moeten worden verwijderd uit koelkast, diepvries, en kasten. Al uw afval dient u zelf te verwijderen. Het is niet toegestaan om afval of glas achter te laten op het terrein. Bedden dienen te worden afgehaald en beddengoed en handdoeken dienen te worden verzameld in de daarvoor bestemde wasmandenbadkamer.

9. Noodzakelijk onderhoud
Wij maken u erop attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf dringend noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op het terrein of aan de villa worden uitgevoerd, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

10. Honden en andere huisdieren
Het is niet toegestaan om honden of andere huisdieren mee te nemen.

11. Overmacht
Overmacht aan de zijde van Bon Dia Vredenberg Curaçao bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil of invloed van Bon Dia Vredenberg Curaçao, daaronder mede begrepen overheidsmaatregelen waardoor het huren van de accommodatie niet is toegestaan, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, stroomstoringen en andere storingen of gebeurtenissen.

12. Aansprakelijkheid
U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor u, uw reisgenoten of uw bezoekers.

Bon Dia Vredenberg Curaçao of de door haar ingeschakelde personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel geleden door u en/of uw reisgenoten of gasten door welke oorzaak deze schade of dat letsel ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of overlast die wordt veroorzaakt door of aan derden. Wij adviseren u voor een goede en complete (reis)verzekering zorg te dragen.

Het aantal personen dat op in ons appartement overnacht mag het maximum van vier niet overschrijden. Dit in verband met de verzekering en de brandveiligheid. De hoofdhuurder is verantwoordelijk voor de naleving hiervan.

Het is niet toegestaan om minderjarigen zonder toezicht van een volwassene alleen in het appartement te laten verblijven, ook niet als dat maar voor even is.
U en uw reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Bon Dia Vredenberg Curaçao en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van uw verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van uzelf (hoofdhuurder) dan wel van derden die zich door uw toedoen of op uw uitnodiging in het appartement bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die u of uw reisgenoten onder zich hebben. Bij niet juist gebruik, beschadiging of ontvreemding van inventaris c.q. niet juist achterlaten van het appartement kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

13. Klachten
Ondanks alle zorgen van Bon Dia Vredenberg Curaçao kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de beheerder op te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk één maand na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij  Bon Dia Vredenberg Curaçao.

14. Recht en forumkeuze
Op onze website en op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is Curaçaose recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Curaçao.